Hangzhou

Bridon Hangzhou
57 Yonghua Street
Xiacheng District
Hangzhou City
Zhejiang Province
310022.P.R.China

sales@bridonhangzhou.com

Phone: +86 571 8581 8780
Fax: +86 571 8813 3310